Algemene Leden Vergadering maandag 25 oktober 2021

Op maandag 25 oktober 2021zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in café zaal ’t Zwaantje, Hoogstraat 415 in Eindhoven aanvang 20:00 uur. Er dient minimaal 1 spelers van elk team aanwezig te zijn op de ALV ( verplicht), waarna aansluitend de uitreiking zal zijn van het programma voor het nieuwe seizoen. Je mag ook een speler van je team machtigen voor het uitbrengen van een stem op de ALV. Hiervoor dien je de uitnodiging te gebruiken voorzien van naam en handtekening. Uitnodiging zullen per email gestuurd worden en gepubliceerd worden op de site. Agenda punten voor de ALV kunnen tot 11 oktober ingediend worden bij info@kdodarts.nl De definitieve agenda volgt op de avond zelf.

1. Opening

2. Ingekomen (stukken Kasverklaring)

3. Notulen vorige ALV (5 september 2019)

4. Verslag van 12 maart 2020 tot en met 31 augustus 2021

5. Aanpassen Statuten (WBTR)

6. Financiële stukken ( seizoen 2019-2020 en seizoen 2020-2021)

7. Vaststellen begroting seizoen 2021-2022

8. Vaststellen contributie seizoen 2022-2023

9. Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar Voorzitter H van de Wakker Aftredend en herkiesbaar Jeugdzaken I. Sanders Aftredend en herkiesbaar Jeugdzaken I.Jacobs

10. Pauze ( vragen voor agenda punt 10)

11. Rondvraag

12. Sluiten van de vergadering

13. Uitreiken van de competitiemappen

TEAMBEHEER